новини

Новини спорт Политика култура Новини шоу икономика бизнес България

Куриер5.com

Безплатни малки обяви

Малки обяви от Русе

 

Категория: Всички
Снимка Обява Контакти
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие ! Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД : 1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! 2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на фирмата ! 3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ! 4. ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър ! Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни ! НОВЕ КОНСУЛТ ВТ гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания GSM - 0884 57 80 53 GSM - 0877 37 20 83 Е. САНДОВ http://kupuvamefirmi.run-bg.com ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка : Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" : PRETOR GROUP Ltd. или PRAVNA KANTORA Bg. Копирайте тел. номера , които оставя за контакти - 0892918797 , 0897558320 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 - поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности ... Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в ГУГЪЛ : http://www.blitz.bg/news/article/307035
Контакти: 0884578053 , 0877372083, noveconsult@abv.bg
Град: Русе
Русе
12.07.15г.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ - ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
0884578053 , 0877372083, noveconsult@abv.bg
Предоставяме услуги в областта на устните преводи от и на Румънски език Устни преводи от и на Румънски език консекутивен превод при: Консекутивен превод представлява устен превод, при който преводачът изслушва изказването на един участник и после го интерпретира. Този вид устен превод е подходящ при малки срещи, нотариални заверки, посещения на работни терени, работни обеди, конференции-в България и Румъния,търговски преговори-в България и Румъния,фирмени презентации-в България и Румъния,бизнес срещи-в България и Румъния,преводи на конференции, семинари и други мероприятия,телефонни преговори, други. Минималната заетост на устните преводи в Русе е минимум 2 часа, а извън Русе е за минимум - 6 часа. Цената се определя на час след договаряне ,като се отчита времето от започването на ангажимента /примерно при пътуване до Р.Румъния от пресичането на ГКПП Дунав Мост до момента на завръщането на територията на Р.България/ , за един преводач. Придружаване съпровождане на частни лица и делегации бизнес пътуване в България и Румъния при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика. За информация мобилен: GSM Мтел 0889 819 102 GSM Глобул 0899 819 102 http://www.rusevisit.com/ Skype: denislav_marinov e-mail: d_marinow71@abv.bg
Контакти: 0889819102, offis111@abv.bg
Град: Русе
Русе
09.07.15г.
Денислав Маринов
0889819102, offis111@abv.bg
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем. В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас. Проблеми със органите на Пътна Полиция в Румъния -Отнети шофьорски книжки,други административни и пътни нарушения. Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем. В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас. Цена: По договаряне За информация мобилен: GSM Мтел 0889 819 102 GSM Глобул 0899 819 102 http://www.rusevisit.com/ Skype: denislav_marinov e-mail: d_marinow71@abv.bg
Контакти: 0889819102, offis111@abv.bg
Град: Русе
Русе
09.07.15г.
Денислав Маринов
0889819102, offis111@abv.bg
• ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА • ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ, • ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДДС ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДС. • ИТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ • ТРЗ—ВСИЧКО СВЪРЗАНО С НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАШИЯ ПЕРСОНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. • ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ • ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕВОДИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВНИЯ И МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ, ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ. • ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ В СЪОТВЕТСВИЕ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И ДЕЙСТВАЩАТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СТРАНАТА. • ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С УТОЧНЕНИЯ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРИ РЕВИЗИИ. гр. Русе ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5 тел.: 082/858 071 моб.: 0878178971 0888 220 113 E-mail: account_plus_minus@abv.bg
Контакти: 0878178971, account_plus_minus@abv.bg
Град: Русе
Русе
09.07.15г.
Юлия Тодорова
0878178971, account_plus_minus@abv.bg
Акаунт Плюс-Минус ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български физически и юридически лица. Нашата дейност е подчинена на професионалната етика и поверителност в отношенията с клиентите, индивидуален подход и внимание към детайлите. Нашите услуги включват:  Текущо осчетоводяване на първични документи  Ежемесечно изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, интрастат и VIES декларации.  Отчитане на материални активи  Годишно счетоводно приключване  Изготвяне на тримесечни отчети и справки за дейността на фирмата.  Водене на ТРЗ и личен състав съгласно изискванията на Кодекса на труда и Закона за счетоводството – разплащателни ведомости за заплати, осигуровки, декларация 1 и 6 , УП –2 УП–3, трудови досиета и др.  Изготвяне, подаване на всички декларации и платежни документи, свързани с Кодекса за социално осигуряване, както и консултации във връзка с него.  Запознаване на клиента с промените в нормативната база и консултации по въпроси на данъчното законодателство.  Представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на ревизии. гр. Русе ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5 тел.: 082/858 071 моб.: 0878178971 0888 220 113 E-mail: account_plus_minus@abv.bg
Контакти: 0878178971, account_plus_minus@abv.bg
Град: Русе
Русе
09.07.15г.
Юлия Тодорова
0878178971, account_plus_minus@abv.bg
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие ! Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД : 1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! 2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на фирмата ! 3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ! 4. ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър ! ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ..... Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение ! Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ ! НОВЕ КОНСУЛТ ВТ гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания GSM - 0884 57 80 53 GSM - 0877 37 20 83 Е. САНДОВ http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Контакти: 0884578053 , 0877372083, noveconsult@abv.bg
Град: Русе
Русе
09.07.15г.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ - ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
0884578053 , 0877372083, noveconsult@abv.bg
36г семейна дама търси дискретна сексуална връзка с господин харесващ френската любов имам терен пиши ми на телефон 191982 с текст ренета114 за телефон и адрес сериозна и разкрепостена съм
Контакти: 191982, ani321@dir.bg
Град: Русе
Русе
30.06.15г.
Reneta
191982, ani321@dir.bg
PREDLAGAM SEX NA DAMI SRESHTU SPONSORINE SRESHTU ZAPLASHTANE NA DAMI OT RUSE I REGIONA
Контакти: 0896432617, ALIBRAM72@GMAIL.COM
Град: Русе
Русе
27.06.15г.
JIGOLO
0896432617, ALIBRAM72@GMAIL.COM
предлагам масажи,може й еротични с освобождаване-15 лв.. тел 090363006 Ванеса
Контакти: 090363006,
Град: Русе
Русе
23.06.15г.
Vanesa
090363006,
Брюнетка с малко дупе Търси потентен мъж, предлагам секс и терен-тел 090363090 .
Контакти: 090363090,
Град: Русе
Русе
23.06.15г.
www.gery69.com
090363090,
Бясна, страстна и опасна ! Ако си достатъчно смел ми пиши POLI-5 на номер 191911 или позвъни на O9O 363 006 и ще полудуваме заедно!
Контакти: 090363006,
Град: Русе
Русе
18.06.15г.
www.gery69.com
090363006,
МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД О Р Г А Н И З И Р А курсове за придобиване на правоспособностите „Водач на малък кораб р. Дунав” и „Водач на кораб до 40БТ по море” /курсове за правоспособност всички вътрешни водоеми на България/ учебни консултации за придобиване на всички правоспособности за плаване по вътрешни водни пътища на Европа в гр. Русе, гр. Силистра, гр. Свищов и гр. Никопол За записвания и информация: тел.: 0878867114 e-mail: mor_centre@abv.bg www.morcentre.com
Контакти: 0878867114, mor_centre@abv.bg
Град: Русе
Русе
09.06.15г.
МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД
0878867114, mor_centre@abv.bg
Да правя свирки ми харесва дори повече от ебането! Ако и на теб ти харесва и търсиш едно ново сексуално приключение като мен, тогава ми пиши SMS с текст VUZEL-05 и го изпрати на номер 191997. Ще получиш моя скайп и там ще се разберем къде да се видим. и без финансови условия, моля! Не го правя за пари и не предлагам пари също! Просто зная как и обичам да си играя с хуйове!
Контакти: 090363110,
Град: Русе
Русе
02.06.15г.
www.gery69.com
090363110,
Служебен транспорт – превоз на работници и служители в Русе. http://bustrans.alle.bg, Тел.: 0889517737 , bustrans@abv.bg
Контакти: 0889517737, bustrans@abv.bg
Град: Русе
Русе
26.05.15г.
Бустранс Русе
0889517737, bustrans@abv.bg
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и официални. B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят, материал и производител, кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
Контакти: 0888873880, watcheshouses@gmail.com
Град: Русе
Русе
24.05.15г.
Иван Петров
0888873880, watcheshouses@gmail.com
15,00 лв. --- entronics-bg.com --- Подходящо за следните модели 3D LCD телевизори: LG 42LX650N-ZD LG 47LK950 LG 47LX6500 LG 47LX9500 LG 50PW451 LG 50PX950N-ZA LG 50PX960-ZA LG 50PX980-ZA LG 50PX990-ZA LG 57LX9500 LG 60PX950N-ZA LG 60PX960-ZA LG 60PX980-ZA LG 60PX990-ZA LG 72LZ9700 ... Ремонт на телевизионна, компютърна и сателитна техника. Монтаж на сателитни чинии и видеонаблюдение. Продажба на дистанционни управления, компютри, цифрови ефирни(декодери) и сателитни(тунери) приемници. Зареждане на тонер касети. Продажба на оригинални и съвместими тонер касети. Зареждане и рециклиране на тонер касети за лазерни принтери, мулти-функционални устройства и копирни машини. Безплатна доставка до дома или офиса на клиента за гр. Русе и тестване на тонер касетата. Гарантираме,че след презареждането касетата ще направи предвидения от производителя брой копия. Времето, за което можете да получите презаредената тонер касета е от 1 час до 24 часа. Работим само с доказани марки тонери, които предлагат OEM качество на рaзумна цена.
Контакти: 0896858306, serviz_voden@mail.bg
Град: Русе
Русе
20.05.15г.
Ентроникс ООД
0896858306, serviz_voden@mail.bg
Хубава жена на 43 години, жилищно и материално осигурена, без деца и ангажименти търси запознанство с мил мъж, когото да дари с любов. Предлага съжителство при нея или него. Сияна Белчева. За връзка със Сияна наберете О9О 363О52 или изпратете смс SIANA-5 на номер 191964 .
Контакти: 090363052,
Град: Русе
Русе
17.05.15г.
www.gery69.com
090363052,
Студентка на 21 години с терен предлага cekc срещу 10 лв на сеанс. За връзка изпратете SMS с текст LORA-5 на телефон 19 19 79 или ми се обади на O9O 363 O9O . Реална съм!
Контакти: 090363090,
Град: Русе
Русе
17.05.15г.
www.gery69.com
090363090,
Интериорни и входни врати за Вашия дом! Предлагаме за вас нови входни и интериорни врати на изключително атрактивни цени! Можете да разгледате online нaшите предложения на нашата интернет страница: www.vratiruse.com Заповядайте в шоурума ни в гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия! Тел: 0894/62 82 20 Моб: 0894/62 73 66; 0895/69 10 33 mail: vratiruse.2@gmail.com web: http://www.vratiruse.com/
Контакти: 0894/62 73 66, vratiruse.2@gmail.com
Град: Русе
Русе
13.05.15г.
Врати Русе
0894/62 73 66, vratiruse.2@gmail.com
Имате въпроси и нямате отговори?! Известната Ясновидка Сирма ще Ви помогне да намерите разрешение на Вашите проблеми – любов, бизнес, пари, работа. Изпрати SMS с текст SIRMA-5 НА ТЕЛ 16 22 21 и задай своя въпрос на известната ясновидка.
Контакти: 090363052,
Град: Русе
Русе
12.05.15г.
www.gery69.com
090363052,
Медицинска сестра с терен предлага cekc без ангажименти. Обади ми се на O9O363O1O или пиши SVETLANA-5 на номер 191911 . Нямам финансови условия и обичам cekcа!.
Контакти: 090363010,
Град: Русе
Русе
12.05.15г.
www.gery69.com
090363010,
БИЛКОВ МЕХЛЕМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПСОРИАЗИС Приготвя се от чист вазелин, боров катран, пчелен клей, коприва, невен,минерали. Не съдържа кортикостероиди и парабени. Изцяло натурален продукт. Нанася се 3-4 пъти на ден върху засегнатите участъци, които преди това са добре хидратирани с лосион или билкова вана. Цена-50ml-5лв 100ml-10лв
Контакти: 0988359751, vinagizdravi@abv.bg
Град: Русе
Русе
12.05.15г.
Елена Пеева
0988359751, vinagizdravi@abv.bg
Original New Segway i2 Segway X2 2011 г. за продажба Ние имаме всички Segway модел за продажба заинтересованите купувачи трябва да се свържете с нас по електронната поща чрез този: КОНТАКТ Email: thescootershop01@gmail.com Име за контакт: Alex Бари. BRAND NEW Segway PT - 0 Miles - Black с нова една година пълна гаранция - два ключа, аларма, километража, mph / KPH габарит - FREE стойка включена. Segway Модели: Segway Human Transporter i180 ..... 1200Euro Segway i2 2900Euro ....................... Segway i2 Cargo 2800Euro ............. Segway i2 Commuter 2700Euro ..... Segway X2 2850Euro .................. Segway x2 Golf 3000Euro ............... Segway X2 Adventure ..... 2850Euro Segway x2 Turf 2750Euro ............... Той идва със следните аксесоари * Кормило Bag, Черен * I2 Долна Cargo Frame Kit (2) * Universal Cargo Plate Kit (2) * Segway Hard Case Side & структура (2) * Accessory Bar Kit * Comfort Mat (2) * LED задни светлини * Light Kit (предни и задни) * Security Отразяваща * Segway Отразяваща * Off Board Charger * Tool-малко Release * Segway Lock Kit * Color Trim Kit, i2, Черен * Color Trim Kit, Черно x2 * Kit литиево-йонна батерия (1) * Info Key - Програмиран Купете по цени на едро. Quick корабоплаването и Free Worldwide доставка. Спедитори - FedEx, UPS и DHL Време за доставка - 24-48hours КОНТАКТ Email: thescootershop01@gmail.com Име за контакт: Alex Бари. Skype: krunzo1 BBM: 25B1686D +447035997083
Контакти: +447035997083, thescootershop01@gmail.com
Град: Русе
Русе
09.05.15г.
Alex Barry
+447035997083, thescootershop01@gmail.com
Млада надарена лекарка търси бърз неангажиращ секс може и през деня имам терен пиши daliya -5 на директен тел без код 191963 за уговорка
Контакти: 090363090,
Град: Русе
Русе
06.05.15г.
www.gery69.com
090363090,
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и официални. B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят, материал и производител, кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
Контакти: 0888873880, watcheshouses@gmail.com
Град: Русе
Русе
04.05.15г.
Иван Петров
0888873880, watcheshouses@gmail.com
OKfilmi.net - гледай трейлъра на любимия филм, сериал или гледане на телевизия - OKfilmi.net -gledai treilera na lubimiq film, serial ili gledane na televiziq online
Контакти: 0888888888, okfilmi1@mail.bg
Град: Русе
Русе
03.05.15г.
none
0888888888, okfilmi1@mail.bg
Зряла дама без задръжки в секса търси забавления. Ако си падаш по орален, вагинален и анален секс, изпрати DIANA-05 на номер 191910 или позвъни на O9O363010 и да се изчукаме диво и неубоздано без никакви задръжки!
Контакти: 090363010,
Град: Русе
Русе
01.05.15г.
www.gery69.com
090363010,
Адвокат Велчева търси дискретен любовник за интимни срещи и френски ласки. Очаквам обаждане от потентен жиголо, предлагам финансово подпомагане. тел за връзка 090363052 или ако си срамежлив чрез СМС с текст VEL4EVA-05 на номер 191964 . Предложението е сериозно!
Контакти: 090363052,
Град: Русе
Русе
01.05.15г.
www.gery69.com
090363052,
Жена на тираджия търси любовник. Потърси ме на 090363052 или пиши DIDI-05 на номер 191979 и ще ти дам личен телефон за разговор. Сериозна съм!
Контакти: 090363052,
Град: Русе
Русе
01.05.15г.
www.gery69.com
090363052,
Усмихната жена на 32 г., спортна фигура, еблива,работлива, се надява самотен мъж да я приеме....за секс, а може и друго. За директна връзка с ВИОЛЕТА наберете О9О363O11 или изпратете SMS на номер 162221 с текст преди съобщението VILI-05 .
Контакти: 090363011,
Град: Русе
Русе
23.04.15г.
www.gery69.com
090363011,
Промоции лидл | Малки обяви София | Малки обяви Пловдив | Малки обяви Варна | Малки обяви Бургас | Малки обяви Русе | Малки обяви Стара Загора | Малки обяви Плевен
условия за ползване